Privacybeleid Cat-Telecom

Termijn herroepingsrecht

 

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst, zonder opgave van redenen te herroepen. Dat zonder dat daaraan bijkomende kosten verbonden zijn.

 

Deze termijn gaat in:

 • Voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten

 • Voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument de goederen fysiek in zijn bezit neemt

  • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

 

Werd de consument niet correct geïnformeerd omtrent zijn herroepingsrecht (zie punt 8), dan loopt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

 

Werd de informatie met betrekking tot de herroepingstermijn niet op het correcte tijdstip verstrekt, maar wel binnen de twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst of het leveren van de bestelling, dan begint de herroepingstermijn van 14 dagen te lopen vanaf de dag waarop de informatie werd ontvangen.

 

 

Gebruik herroepingsrecht

 

Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan stelt hij de onderneming op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruik maken van het modelformulier dat de wetgever ter beschikking heeft gesteld (zie bijlage 2 hieronder) of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij opneemt dat hij de overeenkomst wil herroepen (telefoon, e-mail, enz.). Het kan uiteraard ook online voor zover uw onderneming daarin voorziet op uw website. In dat geval moet de onderneming aan de consument een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

 

Het is de verzending door de consument van het bericht van herroeping dat moet plaatsvinden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen.

 

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

 

 

 


Gevolgen van herroeping

 

1. Verplichtingen van de consument

 

De consument moet de goederen terugzenden. Dat moet onverwijld gebeuren en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

 

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geïnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

 

 

2. Verplichtingen van de verkoper

 

U vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen de veertien dagen na de dag waarop u het herroepingsbericht van de consument ontving.

 

Had uw klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen dan de aangeboden, goedkoopste standaardlevering, dan moet u de bijkomende kosten niet terugbetalen.

 

De terugbetaling moet gebeuren via dezelfde weg als deze gebruikt door de klant bij de oorspronkelijke betaling. En andere wijze van betaling is mogelijk op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument geen extra kosten mag hebben.

 

De terugbetaling moet evenwel pas plaatsvinden nadat u alle goederen heeft teruggekregen of nadat de consument kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt (behoudens u heeft aangeboden de goederen zelf af te halen,)

 

Heeft u uw klant niet geïnformeerd over extra lasten en kosten (punt 5 in de opsomming hierboven) of heeft u de consument niet geïnformeerd omtrent de kosten voor het terugzenden van de goederen (punt 9), dan draagt de consument deze lasten en kosten niet.

 

Logischerwijze eindigt de verplichting om de overeenkomst uit te voeren indien de consument gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

 

 

Geen herroepingsrecht (art.VI.53 W.E.R.)

 

In welbepaalde gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht. Het betreft:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Heeft de verkoper nagelaten om de informatie opgenomen in punten 8 of 10 te verstrekken, of heeft de consument niet uitdrukkelijk verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen voor het verstrijken van de annulatietermijn, dan zal de klant alsnog kunnen annuleren zonder dat hij hiervoor enige kost moet dragen;

 •  de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 •  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Heeft de consument niet vooraf uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering vóór het einde van de herroepingstermijn en/of heeft de consument niet uitdrukkelijk erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest, dan zal de consument alsnog zijn aankoop kunnen herroepen en hiervoor geen enkele kost moeten dragen.

 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

 

3. Uitvoering (art. VI.43 en VI.44 WER)

 

Leveringstermijn

 

De goederen moeten onverwijld aan de consument geleverd worden. De levering mag in elk geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 

Gebeurt de levering niet tijdig, dan kan de consument de verkoper in gebreke stellen en een aanvullende redelijke leveringstermijn geven. Gebeurt er binnen deze nieuwe termijn geen levering, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. De verkoper vergoedt alle bedragen die de consument betaalde.

 

 

Risico

 

Worden goederen opgestuurd naar de consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

 

 

 

 

4. Wetgeving betreffende de privacy

 

Als een klant via een website goederen of diensten bestelt, zal deze klant daarvoor een aantal persoonsgegevens moeten meedelen.

 

Daarom dient de website een rubriek te voorzien waar de klant op de hoogte wordt gebracht van wat er met zijn gegevens zal gebeuren.

 

Dit is de privacy policy.

 

In bijlage 3 vindt u een algemeen model dat u kan gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw privacy policy.

 

De informatie opgenomen in de privacy policy moet ten laatste gegeven worden op het ogenblik dat u de gegevens van uw klant vraagt en verzamelt.

 

Let op: u mag enkel die gegevens verzamelen die relevant en noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die u aankondigt.

 

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de wet een privépersoon het recht verschaft om in een begrijpelijke vorm een afschrift van de verwerkte gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens te ontvangen. Om zijn recht op toegang uit te oefenen, moet de particulier een verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke en zijn identiteit bewijzen (via fax of brief met een kopie van zijn identiteitskaart als bijlage, of via een e-mail met elektronische handtekening).

 

De ingewonnen gegevens moeten juist zijn. Desnoods moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken personen dus redelijke middelen bieden om die gegevens te verbeteren, te wissen of te blokkeren.

 

 

5. KBO-inschrijving

Wij geven ook nog mee dat u verplicht van om de activiteit van "e-commerce" te laten registeren in de Kruispuntbank der Ondernemingen. 

Dit dient te gebeuren onder de NACEBEL-code 4791003. U kan hierover meer informatie vragen bij uw boekhouder, uw ondernemingsloket of onze juridische dienst.

 

 

 

Bijlage 1: HERROEPINGSRECHT


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (1)


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (3)


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

 1. Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (4).

  (5)
(6)

 

 

 1. Instructies voor het invullen van het formulier

 

 1. Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:

 1. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd :
  "van de sluiting van de overeenkomst";

 2. voor verkoopovereenkomsten :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

 3. voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd :

"waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

 1. voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

 2. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

 

 1.  Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

 

 1. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  "U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen".

 

 1. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  "Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.".

 

 1. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

 1. voeg in :

 • "Wij zullen de goederen afhalen.", of

 • "U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ... [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.";

 1.  voeg in :

 • "Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.";

 • "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.";

 

 • Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden :
  "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, ... EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.";
  of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend :
  "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer ... EUR [vul het bedrag in].",
  of

 

 • Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: "Wij zullen de goederen op onze kosten bij u afhalen.", en

 

 1. voeg in :

"U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.".

  

 1. In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in :
  "Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

Bijlage 2: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 • Aan

.................................................................................................................................................            

 

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)..................

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*).............................................................................................

 

 •  Naam/Namen consument(en).............................................................................................

 • Adres consument(en)...............................................................................................................

 

 • Datum..................................................................................................................................

 

 • Handtekening van consument(en)

(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Bijlage 3: PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van CAT TELECOM wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

 

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze [websites | diensten/producten], aangeboden door onszelf of door onze Partners (...), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de vigerende wetgeving en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar informatie, om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

 

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via [elektronische weg | via de post informatiebrochures] en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

 

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via mail.

 

Daarnaast herkent onze webserver automatisch [uw IP-adres | uw domeinnaam] telkens u onze website bezoekt.

 

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van CAT TELECOM De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met CAT TELECOM heeft afgesloten.

 

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

 

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

 

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

-    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

-    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

-   .......................................................................................................................

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

 

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

 

CAT TELECOM behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

 

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

 

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

 

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan: [ CAT TELECOM | via de klantendienst, op volgend internetadres: info@cat-telecom.be ]

 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

 

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

 

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

 

Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door CAT TELECOM U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@cat-telecom.be

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

 

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

 

Eventueel: Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

-      Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres info@cat-telecom.be

- de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be