Cat-Telecom webshop

 

Het Wetboek van Economisch recht (WER) voorziet voor u als verkoper bijzondere verplichtingen voor verkoop via webshop aan consumenten.

 

1. Bijzondere informatieplicht (art. VI. 45-46 WER)

 

Wanneer u op afstand (zoals via een webshop) verkoopt aan een consument schrijft de wet voor dat u de consument op duidelijke begrijpelijke wijze moet informeren over:

 1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

 2. de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

 3. het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsook desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

 4. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3 verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

5.    de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

 1. de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

 2. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

8.    wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor herroeping (zie https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf);

9.    desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen (zie bijlage 1 hieronder);

10. ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.46, § 8 (levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt), heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.51, § 3 W.E.R.;

 1. indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht (zie titel “Geen herroepingsrecht” hieronder), de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

 2. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (het wettelijke garantierecht voor consumenten);

 3.  desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

 4. desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;

 5.  de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

 6. desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

 7. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;

 8. desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

 9. desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

 10. desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is;

 11. de link naar het ODR-platform: het EU- klachtenplatform (http://ec.europa.eu/odr/).

 

Om aan deze verplichting te voldoen, is het aangewezen om uitgebreide en duidelijke algemene voorwaarden op te nemen. Een leidraad voor het opmaken van uw algemene voorwaarden vindt u in bijlage 4

 

Voor het verstrekken van de informatie opgenomen onder punten 8, 9 en 10 (over het herroepingsrecht) kan u het formulier gebruiken dat hieronder werd toegevoegd in bijlage 1.

 

Bovenstaande informatie moet verstrekt worden voordat de overeenkomst tot stand komt, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand en moet gegeven worden in een duidelijke en begrijpelijke taal.

 

Bij het plaatsen van zijn bestelling moet de consument uitdrukkelijk en duidelijk erkennen dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Wordt de bestelling geplaatst door het aanklikken van een knop, dan moet deze knop vermelden: “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

 

Tevens moet de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, gewezen worden op:

1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

2. de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en kosten;

3. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

4.de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

 

Na het plaatsen van zijn bestelling, moet de consument een bevestiging ontvangen van de gesloten overeenkomst. Deze moet hij ontvangen binnen een redelijke periode en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

 

Deze bevestiging moet alle gegevens bevatten die hierboven in punt 1 tot en met 21 zijn opgesomd (tenzij u deze informatie reeds vóór het sluiten van de overeenkomst op een duurzame drager heeft verstrekt).

 

Stemt de consument uitdrukkelijk toe met het starten van de levering alvorens de herroepingstermijn is verstreken, dan moet dit eveneens uitdrukkelijk opgenomen zijn in de bevestiging.

 

 

2. Herroepingsrecht (art. VI.47 ev. W.E.R.)

 

Termijn herroepingsrecht

 

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst, zonder opgave van redenen te herroepen. Dat zonder dat daaraan bijkomende kosten verbonden zijn.

 

Deze termijn gaat in:

 • Voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten

 • Voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument de goederen fysiek in zijn bezit neemt

  • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

 

Werd de consument niet correct geïnformeerd omtrent zijn herroepingsrecht (zie punt 8), dan loopt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

 

Werd de informatie met betrekking tot de herroepingstermijn niet op het correcte tijdstip verstrekt, maar wel binnen de twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst of het leveren van de bestelling, dan begint de herroepingstermijn van 14 dagen te lopen vanaf de dag waarop de informatie werd ontvangen.

 

 

Gebruik herroepingsrecht

 

Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan stelt hij de onderneming op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruik maken van het modelformulier dat de wetgever ter beschikking heeft gesteld (zie bijlage 2 hieronder) of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij opneemt dat hij de overeenkomst wil herroepen (telefoon, e-mail, enz.). Het kan uiteraard ook online voor zover uw onderneming daarin voorziet op uw website. In dat geval moet de onderneming aan de consument een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

 

Het is de verzending door de consument van het bericht van herroeping dat moet plaatsvinden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen.

 

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

 

 

 


Gevolgen van herroeping

 

1. Verplichtingen van de consument

 

De consument moet de goederen terugzenden. Dat moet onverwijld gebeuren en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

 

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geïnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

 

 

2. Verplichtingen van de verkoper

 

U vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen de veertien dagen na de dag waarop u het herroepingsbericht van de consument ontving.

 

Had uw klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen dan de aangeboden, goedkoopste standaardlevering, dan moet u de bijkomende kosten niet terugbetalen.

 

De terugbetaling moet gebeuren via dezelfde weg als deze gebruikt door de klant bij de oorspronkelijke betaling. En andere wijze van betaling is mogelijk op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument geen extra kosten mag hebben.

 

De terugbetaling moet evenwel pas plaatsvinden nadat u alle goederen heeft teruggekregen of nadat de consument kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt (behoudens u heeft aangeboden de goederen zelf af te halen,)

 

Heeft u uw klant niet geïnformeerd over extra lasten en kosten (punt 5 in de opsomming hierboven) of heeft u de consument niet geïnformeerd omtrent de kosten voor het terugzenden van de goederen (punt 9), dan draagt de consument deze lasten en kosten niet.

 

Logischerwijze eindigt de verplichting om de overeenkomst uit te voeren indien de consument gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

 

 

Geen herroepingsrecht (art.VI.53 W.E.R.)

 

In welbepaalde gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht. Het betreft:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Heeft de verkoper nagelaten om de informatie opgenomen in punten 8 of 10 te verstrekken, of heeft de consument niet uitdrukkelijk verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen voor het verstrijken van de annulatietermijn, dan zal de klant alsnog kunnen annuleren zonder dat hij hiervoor enige kost moet dragen;

 •  de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 •  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Heeft de consument niet vooraf uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering vóór het einde van de herroepingstermijn en/of heeft de consument niet uitdrukkelijk erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest, dan zal de consument alsnog zijn aankoop kunnen herroepen en hiervoor geen enkele kost moeten dragen.

 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

 

3. Uitvoering (art. VI.43 en VI.44 WER)

 

Leveringstermijn

 

De goederen moeten onverwijld aan de consument geleverd worden. De levering mag in elk geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 

Gebeurt de levering niet tijdig, dan kan de consument de verkoper in gebreke stellen en een aanvullende redelijke leveringstermijn geven. Gebeurt er binnen deze nieuwe termijn geen levering, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. De verkoper vergoedt alle bedragen die de consument betaalde.

 

 

Risico

 

Worden goederen opgestuurd naar de consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

 

 

 

 

4. Wetgeving betreffende de privacy

 

Als een klant via een website goederen of diensten bestelt, zal deze klant daarvoor een aantal persoonsgegevens moeten meedelen.

 

Daarom dient de website een rubriek te voorzien waar de klant op de hoogte wordt gebracht van wat er met zijn gegevens zal gebeuren.

 

Dit is de privacy policy.

 

In bijlage 3 vindt u een algemeen model dat u kan gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw privacy policy.

 

De informatie opgenomen in de privacy policy moet ten laatste gegeven worden op het ogenblik dat u de gegevens van uw klant vraagt en verzamelt.

 

Let op: u mag enkel die gegevens verzamelen die relevant en noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die u aankondigt.

 

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de wet een privépersoon het recht verschaft om in een begrijpelijke vorm een afschrift van de verwerkte gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens te ontvangen. Om zijn recht op toegang uit te oefenen, moet de particulier een verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke en zijn identiteit bewijzen (via fax of brief met een kopie van zijn identiteitskaart als bijlage, of via een e-mail met elektronische handtekening).

 

De ingewonnen gegevens moeten juist zijn. Desnoods moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken personen dus redelijke middelen bieden om die gegevens te verbeteren, te wissen of te blokkeren.

 

 

5. KBO-inschrijving

Wij geven ook nog mee dat u verplicht van om de activiteit van "e-commerce" te laten registeren in de Kruispuntbank der Ondernemingen. 

Dit dient te gebeuren onder de NACEBEL-code 4791003. U kan hierover meer informatie vragen bij uw boekhouder, uw ondernemingsloket of onze juridische dienst.

 

 

 

Bijlage 1: HERROEPINGSRECHT


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (1)


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (3)


  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

 1. Gevolgen van de herroeping


  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (4).

  (5)
  (6)

 

 

 1. Instructies voor het invullen van het formulier

 

 1. Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:

 1. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd :
  "van de sluiting van de overeenkomst";

 2. voor verkoopovereenkomsten :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

 3. voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd :

"waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

 1. voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

 2. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode :
  "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

 

 1.  Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

 

 1. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  "U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen".

 

 1. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  "Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.".

 

 1. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

 1. voeg in :

 • "Wij zullen de goederen afhalen.", of

 • "U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ... [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.";

 1.  voeg in :

 • "Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.";

 • "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.";

 

 • Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden :
  "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, ... EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.";
  of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend :
  "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer ... EUR [vul het bedrag in].",
  of

 

 • Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: "Wij zullen de goederen op onze kosten bij u afhalen.", en

 

 1. voeg in :

"U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.".

  

 1. In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in :
  "Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

Bijlage 2: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 • Aan

.................................................................................................................................................            

 

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)..................

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*).............................................................................................

 

 •  Naam/Namen consument(en).............................................................................................

 • Adres consument(en)...............................................................................................................

 

 • Datum..................................................................................................................................

 

 • Handtekening van consument(en)

(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

 

 

.............................................................................................................................................

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Cat-Telecom

Services

Wie zijn wij

Privacybeleid
Winkels

Werken bij Cat-Telecom

Onze diensten

Herstellingen

Energie vergelijking

Energiediensten

Meer informatie

Contact

FAQ

Tiensesteenweg 3, 3000 Leuven, Belgium

016 23 55 75

©2020 Cat-Telecom.